Zapytanie ofertowe specjalista ds. rozliczeń

Rozmiar czcionki:

  "Człowiek- najlepsza inwestycja"


logo
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EFS.2320.19.2012                                                                                Ropczyce, 05.12.2012 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące zatrudnienia specjalisty ds. rozliczeń projektu

poniżej równowartości 14 000 euro

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce.

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków specjalisty ds. rozliczeń w ramach projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie ropczycko-sędziszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie w okresie 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.

 

III. Wymagania związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia:

- wykształcenie wyższe oraz wykształcenie kierunkowe z zakresu finansów lub rachunkowości i finansów,

- 5 lat doświadczenia zawodowego,

- doświadczenie zawodowe w rozliczaniu dotacji i projektów unijnych (minimum 2 lata),

- doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych (minimum 2 lata).

 

IV. Zakres realizowanych zadań:

- nadzór nad realizacją budżetu projektu,

- zarządzanie zapleczem finansowym i rzeczowym projektu,

- prowadzenie dokumentacji finansowej,

- księgowanie kosztów projektu i opis dokumentów,

- sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej,

- prowadzenie dokumentacji finansowej,

- prowadzenie karty czasu pracy.

 

V. Termin realizacji zlecenia:

01.01.2013 r. – 30.06.2015 r. ( 40 godzin/ miesiąc).

VI. Kryteria oceny oferty: najniższa cena 100%.

 

VII. Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy sporządzić na druku „oferta” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Do formularza ofertowego należy dołączyć w wersji papierowej:

- CV,

- dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie,

- formularz oferty musi być podpisany przez wykonawcę,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

VIII. Forma złożenia oferty:

- Ofertę na załączonym formularzu oferty wraz pozostałymi dokumentami należy złożyć
w formie pisemnej: osobiście, listownie, faksem lub e-mailowo na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

ul. Konopnickiej 5

39-100 Ropczyce

Tel./fax. (17) 22 27 576

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu oferty na adres wskazany powyżej,

- Termin złożenia oferty upływa 19.12.2012 r.

- Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym formularzu ofertowym będą uznane za nieważne i nie będą poddane ocenie.

- W przypadku, gdy oferenci złożą ofertę z taką samą ceną, zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Marzeną Kolbusz, tel. (17) 22 10 048.

 

pobierz

 

Zofia Mudryk

 Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Ropczycach