Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ul. Konopnickiej 3
39-100 Ropczyce
(w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach)
Czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30
Tel. kontaktowy: 17 22 12 566
Kontakt poza godzinami pracy w sprawie hostelu: 512 433 140 – do godz. 20:00
Całodobowo: nr alarmowy 112

Z usług Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą skorzystać mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego - osoby lub rodziny bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną, znajdujące się w sytuacji kryzysu o różnych przyczynach - egzystencjalnych, rozwojowych, sytuacyjnych, środowiskowych, zakłóceń relacji partnerskich, małżeńskich rodzinnych i wychowawczych, w przypadku przemocy domowej, krzywdzenia i nadużyć wobec dzieci, w sytuacjach utraty oraz wydarzeń traumatycznych np. napaść, czy też katastrof.

Obowiązujące zasady przy udzielaniu pomocy:
poufność,
bezstronność,
otwartość dla wszystkich,
bezpłatność.

Oferowane formy pomocy

Interwencja kryzysowa
Udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu w formie interwencji kryzysowej odbywa się poprzez podejmowanie interdyscyplinarnych działań, w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
Indywidualne spotkania w Ośrodku, czy rozmowa telefoniczna, mają na celu wsparcie emocjonalne, złagodzenie cierpienia i skutków kryzysu, uruchomienie zasobów własnych, środowiskowych i instytucjonalnych, pomoc o charakterze informacyjnym.
Kontakt telefoniczny może służyć zarówno jako natychmiastowa, najbardziej dostępna, jednorazowa pomoc lub może inicjować dalszy osobisty kontakt w Ośrodku. Podczas spotkań Klient wraz z pracownikiem interwencyjnym poszukuje najlepszej strategii rozwiązania, ustala optymalne sposoby służące rozwiązaniu sytuacji kryzysowej, w oparciu o możliwości własne lub we współpracy z innymi instytucjami.
Ośrodek na bieżąco prowadzi współpracę z instytucjami takimi jak: ośrodki pomocy społecznej, zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, sąd, prokuratura, placówki opieki zdrowotnej i inne instytucje i organizacje działające w obszarze rozwiązywania problemów społecznych.

Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne, rodzinne
- Poradnictwo psychologiczne realizowane jest przez procesy diagnozowania i profilaktyki.
- Poradnictwo prawne realizowane jest przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
- Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną.

Aby skorzystać z poradnictwa specjalistycznego skierowanie nie jest wymagane, a wcześniejsze telefoniczne umawianie się i potwierdzanie wizyt praktykowane jest jedynie w celu udogodnienia kontaktu ze specjalistą.

Tymczasowe schronienie w hostelu
Ośrodek dysponuje 4 miejscami noclegowymi dla osób doświadczających sytuacji kryzysowej, w tym szczególnie przemocy w rodzinie, wymagających tymczasowego, całodobowego schronienia i wsparcia psychologicznego. Przyjęcie do hostelu odbywa się w uzasadnionych przypadkach, według przyjętej procedury. Zasady pobytu w hostelu określa stosowny regulamin. Poza tym istnieje możliwość zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie całodobowego schronienia w Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Grupa wsparcia dla kobiet
Udział w spotkaniach edukacyjnych dla kobiet („Grupa Wsparcia”) ma na celu pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, w tym związanej ze zjawiskiem przemocy, z możliwość odreagowania negatywnych doświadczeń oraz dostarczenie sobie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Osoby uczestniczące w spotkaniach mają okazję wymienić się własnymi doświadczeniami, poglądami, a także porozmawiać na temat nurtujących je problemów.


Realizacja programu korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Nadrzędnym celem programu korekcyjno – edukacyjnego jest pomoc osobom prezentującym zachowania przemocowe w zaprzestaniu ich stosowania, poprzez stworzenie sprzyjających warunków do zmiany osoby stosującej przemoc w zakresie: postaw, przekonań, zachowań, obrazu siebie, poczucia własnej wartości, zaspokajania potrzeb w sposób inny niż przemocowy.

RODO - PK-E art.14

 

 

Ważne informacje:

Wojewódzka baza instytucji i podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą

Osoby nadzorujące i koordynujące realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

Rejestr miejsc tymczasowego schronienia

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej

Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej

Wykaz realizatorów programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Wykaz realizatorów programów psychologiczno-terapeutycznych

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
https://rzeszow.uw.gov.pl/pwr/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/
https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/profilaktyka/przemoc-w-rodzinie/45186,Przemoc-w-rodzinie.html
https://www.niebieskalinia.pl/pomoc

Uzależnienia:
http://parpa.pl/
http://www.uzaleznienia.rzeszow.pl/index.php/poradnia/poradnia-leczenia-uzaleznien

Poradnia zdrowia psychicznego:
https://swiatprzychodni.pl/specjalnosci/psychiatra/rzeszow/

Telefony zaufania:
http://www.firmy.net/telefony-zaufania.html