„Siła tkwi w grupie”! - Zapraszamy do udziału w spotkaniach psychoedukacyjnych dla Kobiet.

Jeśli doświadczasz lub doświadczałaś w przeszłości przemocy i chciałabyś zdobyć wiedzę o mechanizmach przemocy, swoich prawach, dowiedzieć się, jak chronić przed przemocą siebie i swoich bliskich, uzyskać wsparcie oraz poznać inne kobiety będące w podobnych sytuacjach przyjdź do nas na bezpłatne spotkania „Grupy Wsparcia dla kobiet”.

Uczestnicząc w spotkaniach będziesz mieć okazję wymienić się własnymi doświadczeniami, poglądami, a także porozmawiać na temat nurtujących Cię problemów.


Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, w godz. 07.30-15.30, od poniedziałku do piątku, nr tel.: 17 865 25 33 lub 17 22 12 566.

ulotka informacyjna - do pobrania

Przemoc wobec osób starszych stanowi pojedyncze lub powtarzające się działanie, lub brak odpowiedniego działania,występujące w jakiejkolwiek relacji, w której oczekuje się zaufania, a która powoduje krzywdę bądź cierpienie osoby starszej.

 Może ona przybierać różne formy:

- przemocy fizycznej,

- psychicznej,

- seksualnej,

- finansowej,

a także formę intencjonalnego lub nieintencjonalnego zaniedbania.

Krzywdzenie dzieci przez wiele lat nie zostało przez opinię społeczną rozpoznane jako społeczne zło i w związku z tym stanowiło ukryty problem społeczny. Sytuacja taka nie jest specyficzna dla Polski - w krajach Europy Środkowowschodniej proces ujawniania problemu krzywdzenia dzieci rozpoczął się, podobnie jak w Polsce w latach 90. W Stanach Zjednoczonych zainteresowanie środowisk medycznych syndromem dziecka bitego, które bezpośrednio poprzedziło rozpoznanie problemu child abuse miało miejsce dopiero w latach 60. ubiegłego wieku.

Niemal codziennie w mediach pojawiają się informacje o drastycznych przypadkach przemocy w rodzinie. Sprawcy tych czynów najczęściej charakteryzowani są krótko: zwyrodnialcy, bestie, psychopaci, bo tylko takie osoby mogą wyrządzić tyle zła swojej własnej rodzinie. Podanie jednoznacznej charakterystyki sprawcy przemocy jest jednak niemożliwe.

Większość sprawców przemocy nie przyznaje, że ma jakiekolwiek problemy. Osoby te zaprzeczają, minimalizują lub usprawiedliwiają i przerzucają winę, by wyprzeć się swoich zachowań.

Sprawcami przemocy najczęściej są osoby o:

Ofiarami przemocy są głównie osoby:

-o niskim poczuciu własnej wartości,

- nie radzące sobie z istniejącą sytuacją,

- zestresowane,

- zależne od partnera,

- z lękiem i depresją,

Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami. Znęcanie się psychiczne i wymuszanie współżycia seksualnego są również formami przemocy.

 Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Siły są nierównomierne, jedna strona ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy. Narusza prawa i dobra osobiste. Powoduje cierpienie i ból. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, informuje że osoby dotknięte przemocą w rodzinie lub znajdujące się w sytuacji kryzysowej, która uniemożliwia im pobyt w miejscu zamieszkania, mogą skorzystać z tymczasowego całodobowego schronienia w hostelu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, działającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.