lo.png

 

Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach rozpoczyna realizację projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Lider projektu: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Partnerzy projektu:
1. Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej.
2. Powiat Rzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.
3. Gmina m. Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
4. Gmina Nowy Żmigród/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.
5. Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
6. Gmina Pruchnik/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku.
7. Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.
8. Powiat Krośnieński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.
9. Powiat Niżański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.
10. Powiat Leżajski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.
11. Powiat Jasielski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.
12. Powiat Strzyżowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie.
13. Powiat Łańcucki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.
14. Powiat Stalowowolski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież, otoczenia ww. grup docelowych, rodziców/opiekunów, rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych lub rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, kandydatów do świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym z terenu województwa podkarpackiego.

Zadanie przewidziane do realizacji przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach:
Zadanie nr 9: Poszerzenie działalności prowadzonej placówki wsparcia dziennego w Ropczycach
Realizator: Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
Działania przewidziane do realizacji obejmują:
- zakup doposażenia placówki, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia/organizacji zajęć;
- transport i wyżywieni dzieci i młodzieży;
- wsparcie wakacyjne;
- organizację wycieczek;
- organizację wydarzeń okolicznościowych (Dnia Dziecka, spotkanie Mikołajkowe);
- wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży;
- warsztaty psychologiczne dla rodziców /opiekunów prawnych dzieci;
- warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień;
- TUS - Trening umiejętności społecznych;
- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
- trening skutecznego uczenia się;
- terapia ręki;
- zajęcia edukacyjno-kompensacyjne z języka angielskiego.

Zadania realizowane w projekcie, przeznaczone dla mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego stanowiących grupę docelową i spełniających kryteria obligatoryjne:
Zadanie nr 1: Wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
Realizator: Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
Działania przewidziane do realizacji:
1. Konsultacje dietetyczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych.
2. Konsultacje prawne dla rodziców/ opiekunów prawnych.
3. Superwizje dla rodzin.
4. Wsparcie psychologiczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych.
5. Specjalistyczne poradnictwo rodzinno-pedagogiczne dla rodziców/ opiekunów prawnych w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.
6. Coaching dla rodzin.
7. Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.
8. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych.
9. Grupy samopomocowe dla rodzin zastępczych.
10. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w grupie samopomocowej dla rodzin zastępczych.
11. Wyjazdy terapeutyczne dla rodzin przeżywających trudności.
12. Wyjazdy terapeutyczne dla rodzin zastępczych.
13. Wyjazdy terapeutyczno – wytchnieniowe dla rodzin zastępczych.
14. Utworzenie 3 miejsc pracy/spotkań z rodziną/realizacja treningu umiejętności wychowawczych.

Zadanie nr 2: Działania skierowane do dzieci i młodzieży wymagających wsparcia
Realizator: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Działania przewidziane do realizacji:
1. Wsparcie psychologiczne.
2. Indywidualne doradztwo zawodowe.
3. Konsultacje dietetyczne.
4. Trening Biofeedback.
5. Terapia ręki.
6. Zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki uzależnień.
7. Trening umiejętności społecznych.
8. Socjoterapia
9. Trening zdrowego odżywiania.
10. Trening skutecznego uczenia się.

Zadanie nr 3: Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej
Realizator: Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
Działania przewidziane do realizacji:
1. Trening finansowy.
2. Trening farmakologiczny.
3. Indywidualne doradztwo zawodowe.
4. Kursy kwalifikacyjne/kompetencyjne, w tym zawodowe dla osób w wieku 18-25 r.ż.
5. Staże.
6. Wyjazd terapeutyczno - szkoleniowy dla osób 18-25 r.ż.

Zadanie nr 10: Szkolenia podnoszące kompetencje personelu świetlic funkcjonujących w ramach projektu Realizator: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
W ramach zadania przewidziano realizację dwóch szkoleń tj.
• „Metoda dialogu motywującego” – szkolenie zostanie zrealizowane dla kadry świetlic objętych projektem, prowadzonych przez MOPS Rzeszów, PCPR w Ropczycach i GOPS Nowy Żmigród.
• „Pedagogika podwórkowa” – szkolenie zostanie zrealizowane dla osób, które prowadzić będą zajęcia podwórkowe w Krośnie.

Zadanie nr 11: Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz adopcyjnego
Realizator: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Działania przewidziane do realizacji obejmują organizację dwóch konferencji dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej, spotkań informacyjno-edukacyjnych, realizację kampanii społecznej prowadzonej w Internecie, opracowanie strony internetowej, prezentacji promującej pieczę zastępczą a także koszt produkcji spotu reklamowego oraz filmu promującego pieczę zastępczą. Zadanie obejmuje również organizację i przeprowadzenie wizyt studyjnych; warsztatów dla osób, które otrzymały kwalifikacje na rodziców adopcyjnych.

Główne rezultaty projektu obejmują zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych, przystosowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego funkcjonowania poza ośrodkiem wychowawczym, poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych.

Całkowita wartość projektu (całkowity koszt projektu): 16 237 976,72 zł.
Łączna wysokość dofinansowania: 15 412 976,72 zł (w tym ze środków europejskich 13 802 280,21 zł oraz ze środków dotacji celowej 1 610 696,51 zł).