Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest osobą, która otacza opieką i wsparciem rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, jest towarzyszem rodziny. Pracuje z rodzinami zastępczymi
i umieszczonymi w nich dziećmi, głównie w ich miejscu zamieszkania, przez co jest blisko problemów z jakimi borykają się rodzice zastępczy, a także ma możliwość obserwacji dzieci w ich naturalnym środowisku. Nierzadko praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wiąże się z trudnymi sprawami i problemami, np. funkcjonowanie dzieci w nowych rodzinach, dzieci często porzuconych i osamotnionych, dzieci, które bardzo często doświadczały różnych form przemocy. Częstym problemem jest również nawiązanie właściwego kontaktu między dziećmi a ich nowymi rodzinami oraz utrudnienia wynikające z kontaktów z rodziną biologiczną. Przez możliwość elastycznego czasu pracy koordynator ma szansę udzielić rodzinie realnego wsparcia w pokonywaniu napotkanych trudności. Aby udzielana pomoc była jak najbardziej efektywna, koordynator współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami tj. ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, sądem, policją, ośrodkami adopcyjnymi i in. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej swym wsparciem obejmuje maksymalnie 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Rodziny zastępcze muszą pozytywnie zaopiniować kandydata na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ich rodzinie.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej korzysta z poradnictwa zawodowego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.