Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach – organizator rodzinnej pieczy zastępczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnych form pieczy zastępczej.
Na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego funkcjonuje 35 rodzin zastępczych i 1 rodziny dom dziecka. Łączna liczba wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej to 60 dzieci i 7 osób pełnoletnich.
Dzieci, które wychowują się w rodzinnej pieczy zastępczej, dźwigają bogaty, jak na swój wiek, bagaż doświadczeń. Często wzrastały w atmosferze brutalności, alkoholu, przeżywają traumę z powodu wyrwania ich z dotychczasowego środowiska i zmiany otoczenia, a także utraty najbliższych.


Każde dziecko potrzebuje bezwarunkowej miłości, akceptacji i ciepła domu rodzinnego, rodziny, która przytuli, wesprze, wytłumaczy, da poczucie bezpieczeństwa i doceni. Rodzina zastępcza jest szansą na szczęśliwe dzieciństwo, namiastką własnego domu i najlepszym rozwiązaniem dla prawidłowego rozwoju dziecka. Niestety, rodzin zastępczych, które chcą poświęcić się wychowaniu porzuconych dzieci, wciąż jest za mało.
Rodzice zastępczy dbają o swoich podopiecznych i rzetelnie wykonują powierzone im zadania, nie zważając na kwestie materialne. Wzorem tych rodzin zachęcamy, aby otworzyć się na los potrzebujących dzieci.
Zostając rodziną zastępczą, możesz liczyć na pomoc psychologiczną i prawną, możliwość uczestniczenia w grupie wsparcia, w szkoleniach oraz wsparcie finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości nie niższej niż:
• 746 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
• 1131 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
• dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko do 18 roku życia;
• dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie niższy niż kwota 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
Osoby, które chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej, po spełnieniu ustawowych wymagań i otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji, są obowiązane do ukończenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz odbycia praktyk w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Jeśli kandydaci spełnią niezbędne warunki, wówczas mogą otrzymać zaświadczenie kwalifikacyjne oraz zostają wpisani do rejestru kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej, który przekazywany jest do Sądu.
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach - ul. Konopnickiej 3, tel. 17 22 27 576 lub 17 22 28 913.