Więcej o: Harmonogram rozpatrywania...Harmonogram rozpatrywania wniosków w ramach pilotażowego programu  "Aktywny samorząd" – 2021r.

W związku z Zarządzeniem Nr 11/2021 Dyrektora PCPR w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2021r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 r. ustala się nowy harmonogram rozpatrywania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd w 2021.

1. Przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"w 2021 r. będzie następowało w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 10 października 2021 roku w ramach modułu II oraz do 31 sierpnia 2021 r. w ramach modułu I.
2. Przyjmowanie wniosków w ramach modułu II będzie przebiegało dwuetapowo tj.:
1. I etap od 01.03.2021 r. do 31.03.2021r. - przyjmowane będą wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021,
2. II etap od 01.04.2021r. do 10.10.2021r. - przyjmowane będą wnioski dotyczące roku akademickiego 2021/2022.
3.Rozpatrywanie kompletnych wniosków w ramach modułu II (weryfikacja formalna, podjęcie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania bądź odmowie przyznania dofinansowania, podpisanie umowy oraz wypłata dofinansowania) będzie następowało w terminach:
- wnioski złożone w I etapie tj. do 31 marca 2021r. rozpatrzone będą do 31 maja 2021 r.
- wnioski złożone w II etapie tj. do 10 października 2021r. rozpatrzone będą po przekazaniu drugiej transzy środków przez PFRON na realizację programu w 2021 r.
4. Przyjmowanie wniosków w ramach modułu I będzie przebiegało dwuetapowo tj.:
– I etap od 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r.
– II etap od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r.
5.Rozpatrywanie kompletnych wniosków w ramach modułu I (weryfikacja formalna, merytoryczna, wydanie opinii przez eksperta, podjęcie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania bądź odmowie przyznania dofinansowania) będzie następowało w terminach:
1. wnioski złożone od 01.03.2021r. do 31.05.2021r. będą rozpatrzone do 30 czerwca 2021 r.
2. wnioski złożone od 01.06.2021r. do 31.08.2021r. będą rozpatrzone po przekazaniu drugiej transzy środków przez PFRON na realizację programu w 2021r.
6. W terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania bądź o odmowie przyznania dofinansowania, nastąpi przygotowanie i obustronne podpisanie umowy o przyznaniu dofinansowania lub wysłanie pisma informującego o decyzji odmownej.

Informujemy, iż w terminie od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2021r. odbędzie się druga tura naboru wniosków dot. programu "Zajęcia klubowe w WTZ, w ramach, którego mają zostać uruchomione i prowadzone zajęcia od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.  oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie nr tel. 17 86 52 540 lub w siedzibie PCPR w Ropczycach ul. Konopnickiej 3 39-100 Ropczyce.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Program rehabilitacji kompleksowej proponuje szereg rozwiązań (pod okiem lekarza, psychologa, doradcy zawodowego, fizjoterapeuty) mających na celu ułatwienie podjęcia pracy lub powrotu do zatrudnienia. Adresowany jest do osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować aktywności zawodowej.

Pomoc finansowa w utrzymaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką!


W ramach Pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - moduł I  osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności będąca przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, które uczęszcza do przedszkola lub żłobka, może ubiegać się o pomoc finansową.
Ze środków PFRON w 2021 r. można otrzymać do 300,00 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną przebywającą w przedszkolu, żłobku lub pod inną tego typu opieką. Wymagany udział własny to 15%.
Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
Wnioski można składać także elektronicznie za pomocą platformy informatycznej SOW (System Obsługi Wsparcia). Warunkiem złożenia wniosku elektronicznie jest posiadanie podpisu elektronicznego.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl, www.pcpr-ropczyce.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, pokój 211, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30, tel. 17 22 28 924.

Więcej o: Informacja dla studentów -...

 

 

 

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II

PFRON kontynuuje realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Więcej o: Pilotażowy program

 

W 2021 roku w ramach modułu I realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Więcej o: Pilotażowy program     

                                                                                   

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych zamierzających rozpocząć lub kontynuować naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium,  a także dla osób niepełnosprawnych mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach od wielu lat realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach ww. programu osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które podejmą lub będą kontynuowały naukę na poziomie wyższym w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej, (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów edukacji.

Bezpłatnie można wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny, wspomagający i pielęgnacyjny jak również skorzystać z porady rehabilitanta i dowozu sprzętu
o dużych gabarytach.


Można wypożyczyć:
łóżka rehabilitacyjne
łóżka do kąpieli
materace przeciwodleżynowe
materace rehabilitacyjne
krzesła toaletowe
balkoniki
rotory
lampy bioptron
balsany futura
ssaki medyczne
wózki inwalidzkie
pionizatory dla dzieci i dorosłych
podnośniki do wanny
podnośniki elektryczne
kule łokciowe i pachowe
kliny i wałki rehabilitacyjne
przyrządy do ćwiczenia dłoni
ciśnieniomierze
stoliki przyłóżkowy
stoliki manualny do ćwiczeń rąk
bieżnię magnetycza
inhalatory
rampy teleskopowe do wózków inwalidzkich.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 17 17 22 28 957 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 3. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

10 października 2020 r. upływa termin przyjmowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do nauki w roku akademickim 2020/2021 w ramach Modułu II pilotażowego programu Aktywny Samorząd.

Więcej o: Studencie pamiętaj o wniosku do...