Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach realizuje Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Więcej o: Program „Pomoc osobom...


Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Ze świadczenia skorzystać mogą:
• uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
• uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
• podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;
• podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
• uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
• pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
• pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych w miesiącu. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.


Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.


Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce.


Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00) oraz można zadzwonić do PCPR w Ropczycach tel. 17 222 75 76.

wniosek – pobierz druk

Od 1 stycznia 2020r. można złożyć wnioski na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego lub przedmiotów ortopedycznych przez internet w Systemie SOW.

Informujemy, że w Systemie SOW od 1 stycznia 2020r. zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym  ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu.

Harmonogram  rozpatrywania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" – 2019r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2019 r. będzie następowało w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 10 października 2019 roku w ramach  modułu II oraz do 31 sierpnia 2019 r. w ramach modułu I.

1. Przyjmowanie wniosków w ramach modułu II:
I etap od 04.03.2019 r. do 30.03.2019r. - przyjmowane będą wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019,

II etap od 01.04.2019r. do 10.10.2019r. - przyjmowane będą wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020.

2. Przyjmowanie wniosków w ramach modułu I:
 I etap od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.

II etap od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizaci pilotażowego programu "Aktywny samorząd" można uzyskać pod numerem telefonu 17 22 28 924, lub w siedzibie PCPR w Ropczycach w pokoju 211.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że od 5 marca rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019  - dotyczy - Modułu II.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.